اخبار ویژه
Submitted by بسیج کارگری اس… on

 سردار شهید محمد کاظم زاده

شهید شاخص سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در سال 1402
سردار شهید محمد کاظم زاده در 2 اردیبهشت سال 1328 در شهر قهدریجان استان اصفهان متولد شد.

محمد کاظم زاده در سال 53 به استخدام ذوب آهن اصفهان در آمد و در فضای کارگری با گروه های طاغوتی و سر سپرده به مباحثه و مبارزه می پرداخت او با ارشاد و آگاه سازی کارگران توطئه های گروه های منحرف را افشا می نمود.

سرانجام ایشان در دوم اردیبهشت ماه سال ۶۰ در قله ایمان کردستان به فیض شهادت نائل آمد

تصویر
شهید کاظم زاده . زادروز ۲ اردیبهشت و روز شهادت ۲ اردیبهشت