مقاله/یادداشت

بشر

آری از پشت کوه آمدهام،چه می دانستم این طرف کوه برای ثروتمند شدن ،حرام خورد

برای عشق،خیانت کرد

برای خوب دیده شدن باید دیگری را بد نشان داد

برای به عرش رسیدن باید دیگری را به فرش کشاند

وقتی با تمام سادگی دلیلش را می پرسم می گویند از پشت کوه امدی...

ترجیح می دهم  به پشت کوه برگردم،وتماتم دغدغهایم این باشدکه گوسفندانم رااز دست گرگ نجات بدهم

تا اینکه این طرف کوه بمانم وخود گرگ شوم

فایل پیوستی: 

اضافه کردن دیدگاه جدید