مقاله/یادداشت

ارائه مدل عملي در تحقق اقتصاد مقاومتي در واحدهاي صنعتي براساس راهكارهاي تجزيه تحليل سيستم و تكنيك هاي مديريت دانش

رضا رنجبری کارشناسي ارشد مديريت کارآفريني گرايش کسب وکارجديد

 اقدام وعمل وتحقق اقتصاد مقاومتي با نگرش برتوليدات داخلي طي سال هاي اخير رهبر فرزانه و دورانديش انقلاب اسلامي با آگاهي كامل از تمركز دشمن بر مقوله اقتصادي و حتي طراحي سناريوي جنگ اقتصادي عليه ملت و كشور ايران، تلاش كردند تا برنامه ها و الگوهاي مناسب جهت مقابله با اين فشارها ارائه دهند و سازوكارهاي آن را تبيين كنند. از همين رو، سال هاي اخير را به عناويني با مضمون اقتصادی نام نهادند.و با بالا گرفتن شدت تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي، راهبرد «اقتصاد مقاومتي» از سوي ايشان مطرح شد؛ راهبردي كه متناسب با شرايط فعلي اقتصادي كشورمان است و پيش از اين نه تنها در داخل بلكه در هيچ جاي دنيا تجربه نشده است. البته بوده اند كشورهايي كه در سايه قطع وابستگي به پيشرفت نائل شده اند كه براي نمونه مي توان از كشور ژاپن نام برد، اما شرايط و اقتضائات هر كشوري، شيوه هاي خاصي را براي موفقيت در اين جبهه طلب مي كند.
اقتصاد مقاومتي مقابل اقتصاد وابسته و مصرف كننده قرار مي گيرد و سعي در تغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي سازي آن براساس جهان بيني و اهداف خاص خود دارد و در راستاي كاهش وابستگي ها و تأكيد بر روي مزيت هاي توليد داخل وخوداتكايي حركت مي كند.

با توجه به بيانات مقام معظم رهبری وتاکيد ايشان براقدام وعمل درسال جديد،چنين استنباطمي گردد که با توجه به تشريح الزامات اقتصاد مقاومتي از سوی مقام معظم رهبری پايه واساس وچشم انداز تبيين گرديده وپس از آن نياز به اقدام وعمل وپياده سازی اقتصاد مقاومتي مي باشد.همانطور که قبلا ارائه گرديده الزامات اختصاصي اقتصاد مقاومتي (اقدام وعمل ) عبارتند از:

1.    حمايت از توليد ملي.

2.    افزايش بهره وری.

3.    تمرکز سرمايه ها برتوليد.

4.    ترويج همگاني توليد ملي(تاکيد بر مصرف توليدات داخلي).

يکي از مهمترين چالش هاي پیش روي کشور در سالهاي آتي بحث اشتغال زايي وکارآفريني مي باشد ودراين ميان تنها راهکار تبيين شده نگرش اقدام وعمل در تحقق اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبری دراين سالها مي باشد.اولين نکته که دراين ميان مطرح مي گردد بحث حمايت از توليد ملي است.اين موضوع زيربناي اقدام وعمل در مقوله اشتغالزايي وکارآفريني است.با حمايت از توليدات ملي کسب وکارهاي داخلي دوباره رونق گرفته وکارآفريني وبالتبع اشتغالزايي محقق مي گردد.پس از تاکيد بر تولید داخل وتمرکز بر داخلي سازی وبومي سازی مقوله دوم مطرح مي گردد وافزايش بهروری مطرح مي شود.حال که توليدداخل افزاي شايفته بحث ظرفيت سازی وپوشش ظرفيت مورد نياز داخلي وکيفيت ويا افزايش بهره وری مطرح مي گردد.در شرايط حساس کنونی حاکم بر جهان کالاهاي قابل رقابت مي باشند که داراي کيفيت بالا وقابل رقابت به لحاظ قيمتي باشند.از نظر مردم ويابه طور کلي مصرف کننده دو نقطه نظر کيفيت کالا وقيمت بسیار درخريد کالا مهم مي باشد.کارخانهاي توليد داخل بایست برمقوله افزايش بهره وری وافزايش توليد خود وبالابردن کيفيت کالاهاي خود اهتمام جدي بورزند تا با عرضه کالاهاي خود درسطح وسیع وبا کيفيتي بالا نياز داخلي مردم را کامل پوشش دهند وبا رقابتي ساختن کالاهاي خود نه تنها جلوی واردات محصولات مشابه به کشور را بگيرند بلکه اماده صادرات کالاهاي خود که قابليت رقابت جهاني رادارند بشوند.در اين ميان اين اهتمام سبب کاهش وابستگي به نفت نيز مي تواند محقق گردد.با توجه به صحبت هاي مقام معظم رهبری وتاکيدات ایشان براقتصاد مقاومتي ولزوم اقدام وعمل ،توجه به توليدداخل وحمايت از توليد ملي علاوه براشتغالزايي وکارآفريني مقوله عدم وابستگي به صادرات نفتي رانيز درپي خواهد داشت.لازم به ذکر است دراين ميان یکي دیگر ازمهمترين نکات توجه به سرمايه گذاری وتمرکز سرمايه ها برتوليد است که مواردی مانند کاهش سود بانکي وکاهش اشتغالزايي هاي غير مولد ،توجه وتمرکز سرمايه گزاران را بسود توليد داخل راهنمايي می کند .دراين خصوص ارایه راهکارهايي تشويقي مانند کاهش ماليات ويا حذف ماليات بر شرکتهاي نوپا ويا مبتني بردانش ودانش بنيان  ومانندآن مي تواند مانند بسته هاي تشويقي سبب تمرکز سرمايه ها در حوزه کسب وکارگردد.درانتها يکي از مهمترين وآخرين نکته که شايد از اساسي ترين نکات باشد مبحث فرهنگ سازی است.ترويج همگاني توليد ويا تاکيد برخريد توليدات داخلی مي تواند فرهنگ سازی شده ونگرش خريد داخل موجب اشتغالزايي وکارآفريني گردد.متوجه ساختن مردم به اين نکته که تهيه مواداز شرکت هاي داخلي سبب رونق کسب وکارهاي داخلي ولاتبع اشتغالزايي جوانان مي گردد وهمچنين در صورت رقابتي بودن وداشتن مزيت رقابتي واستراتژيک بودن وداشتن توان توليد بالا وتيراژ بالا نه تنها موجب ممانعت از واردات گردد ،در صورت داشتن مزيت رقابتي ازلحاظ کيفيت وقيمت وکميت وکسب استانداردهاي لازم بین المللي مقوله صادرات ودرنتيجه عدم وابستگي به نفت را موجب مي گردد.تمام مواردذکرشده بیانگر اهميت تمرکز برتوليدداخل در سال اقتصاد مقاومتي ،اقدام وعمل مي باشد وبي دليل نیست که رهبر معظم انقلاب مقوله تمرکز بر فرهنگ سازی استفاده از توليدات داخلي درارگانها وسازمانها بخصوص دولتي را بیان نموده اند.با تاکيد بر حمايت از توليد داخل زمينه اقدام وعمل درتحقق اقتصاد مقاومتي رادرسالي که به اين نام نامگذاری شده را انشالله میسرخواهد شد.   

اضافه کردن دیدگاه جدید